Pokyny pre stravníkov

 

V našom zariadení je zavedený elektronický systém objednávania a výdaja stravy cez stravovacie karty.

Povinnosťou nového stravníka je: vyplniť zápisný lístok, odovzdať ho v kancelárii ŠJ, zakúpiť si stravovaciu kartu  za 1,34 €  a po vystavení šeku zaplatiť za stravu na určené obdobie. Suma za stravovaciu kartu bude pripísaná k sume stravného na vystavenom šeku. Netreba ju uhrádzať v hotovosti.

Suma za stravovaciu kartu bude u žiakov ZŠ odpočítaná zo zálohy na stravné. Netreba ju uhrádzať v hotovosti.

Povinnosťou minuloročného stravníka je: vyplniť zápisný lístok a odovzdať ho v kancelárii ŠJ do 30.6. pre nasledujúci školský rok  a po vystavení šeku zaplatiť za stravu.

Stravovaciu kartu používa z minulého roku  v prípade že nedošlo k jej strate alebo zničeniu.

Objednávanie, odhlasovanie a výdaj stravyOdovzdaním zápisného lístka je stravník automaticky prihlásený na stravu na dobu neurčitú, to znamená, že obedy má automaticky objednané až do odhlásenia.

Povinnosťou stravníka je v prípade neprítomnosti odhlásiť sa:

1. sám cez stravovaciu kartu v boxe umiestnenom v jedálni,

2. osobne alebo telefonicky v kancelárii ŠJ na tel. č. 036/7511496

3. online cez stránku www.strava.cz. (Bližšie informácie nájdete tu : www.sjsturovo.sk/odhlasovanie-z-obedov/)

 

Odhlásenia mailom neprijímame !!
 

Každú zmenu v stravovaní (vyhlásenie, prihlásenie, nepravidelné stravovanie, ukončenie stravovania)  je povinné nahlásiť v pracovných dňoch najneskôr do 14.00 hod predchádzajúceho dňa.  V prípade školských prázdnin alebo riaditeľského voľna je možné odhlásenie v posledný vyučovací deň do 14.00 hod. na ďalší vyučovací deň.


Za odhlasovanie z obedov je zodpovedný rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa. 

Nie je možné odhlásenie ráno na daný deň !!!

V prípade neodhlásenia sa bude stravník vedený ako stravujúci sa  a vzniknutý nedoplatok bude musieť uhradiť.  Posledný deň kalendárneho a školského roka sa musia stravníci odhlásiť 48 hod vopred. Prvý deň choroby si je možné  stravu odniesť vo vlastnom obedári, ale školská jedáleň nezodpovedá za kvalitu stravy mimo stravovacích priestorov ŠJ. Na ostatné dni choroby alebo inej neprítomnosti je potrebné sa  zo stravy odhlásiť. 

Z  hygienického hľadiska sa obed do obedára  nenaberá ( stravník dostane obed na tanieri a sám si ho preloží na vyhradenom stole v jedálni).

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Odhlásené obedy budú odpočítané v nasledujúcom období pri vydaní ďalšej poštovej poukážky.

Stratu poštovej poukážky alebo stravovacej karty je potrebné nahlásiť v kancelárii ŠJ.              

Ak sa stravník neodhlási zo stravy, nesmie obedovať miesto neho iná osoba bez oznámenia v kancelárii ŠJ.

Odber stravy je možný len na základe stravovacej karty, pri strate alebo znehodnotení si stravník musí kúpiť novú.

Zabudnutie stravovacej karty sa akceptuje 2 až 3x v mesiaci. V prípade opätovného zabudnutia bude stravníkovi vydaná strava až po 14.00 hod.

 

 

Výdaj stravy na stravovaciu kartu cez výdajný terminál.

 

Od : 11.20 hod. – 14.30 hod.

stravníci gymnázia                    11.20 hod. – 11.50 hod.

stravníci ZŠ                                12.00 hod. – 14.30 hod.

ostatní stravníci                         12.00 hod. – 14.30 hod.

 

  

Strata karty – túto skutočnosť treba okamžite nahlásiť v kancelárii ŠJ, kde bude karta následne zablokovaná pre prípad neoprávneného použitia, pre pokračovanie v stravovaní je potrebné zakúpiť novú kartu.

Úhrada stravy pre žiakov ZŠ: Žiakom ZŠ sa od 1.9.2019 do 31.7.2021 poskytuje dotácia na stravu. 

Je veľmi dôležité vedieť, že :

- dotácia na stravu sa poskytuje žiakom základnej školy len za deň, v ktorom sa dieťa zúčastní na výchovno-vzdelávacom   

  procese.

- dotácia na stravu sa neposkytuje žiakom základnej školy na deň, keď nie sú prítomní na vyučovaní a nebudú odhlásení zo stravy, nakoľko dotáciu 1,20 € na konkrétne dieťa si v tomto prípade nemôže uplatniť ani školská jedáleň !                                                  

Preto rodič/zákonný zástupca dieťaťa musí zobrať  na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno -  vzdelávacej činnosti dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú úhradu (sumu) za jedlo, t.j. pre ročníky 1.-4. v sume 1,09 € /obed a pre ročníky 5.-9. v sume 1,16 €/obed.

V prípade že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, rodič/zákonný zástupca uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa.

Školská jedáleň na základe uvedeného žiada o jednorázovú zálohu na každé dieťa vo výške   20,-€  z dôvodu, že dotácia na stravovanie sa poskytuje žiakom len za deň, v ktorom sa dieťa zúčastní na výchovno-vzdelávacom procese a aby sa predišlo plytvaniu potravinami, financiami a ľudskou prácou.

Táto záloha bude slúžiť na to, že v prípade, ak sa žiak nezúčastní vyučovania a na ten deň nebude odhlásený z obeda, bude mu za tento deň účtovaná plná výška stravného. Toto stravné bude automaticky odpočítané z tejto zálohy. Ak žiak stratí kartu na stravovanie, a kúpi si novú, tiež mu bude odpočítaná z tejto zálohy.

Po vyčerpaní zálohy budeme zasielať ďalšiu požiadavku na zálohu.

Číslo účtu k úhrade : SK31 0200 0000 0016 3465 7551 ( uvádzať variabilný symbol, meno žiaka a triedu).

V prípade, že žiak bude mať nedoplatok na stravnom v počte minimálne 3 obedy, bude mu pozastavené stravovanie do tej doby, kým nebude nedoplatok + záloha uhradená.

Nevyčerpaná záloha bude vrátená v prípade ukončenia stravovania sa žiaka v našom školskom zariadení.

Úhrada stravy pre dospelých stravníkov a stravníkov gymnázia sa bude prevádzať pravidelne mesiac vopred, okrem mesiaca september, kedy budú vydané poštové poukážky na mesiac september aj október spolu . Na ostatné mesiace sa poukážka vydáva vždy okolo 10-ho, na nasledujúci mesiac. 

Poplatok za stravu musí byť uhradený  do dátumu uvedenom na šeku.

Platby za stravné sa uhrádzajú nasledovnými spôsobmi :

  • trvalým príkazom v banke na č.ú. SK31 0200 0000 0016 3465 7551 (v poznámke uvádzať meno žiaka a triedu : pre žiakov gymnázia v sume 22,- € mesačne , pre zamestnancov školských zariadeni v sume 20,- € mesačne, počnúc mesiacom august  a končiac mesiacom máj . Vyúčtovanie preplatkov bude v mesiaci júl .
  • poštovou poukážkou     
  • bankovým prevodom na základe vystavenej poštovej poukážky    

 Obed bude poskytnutý len stravníkom, ktorí majú uhradené stravné a doklad o úhrade odovzdali do kancelárie ŠJ.

Doklad o úhrade je potrebné odovzdať najneskôr do posledného dňa v mesiaci v kancelárii ŠJ alebo vhodiť do schránky umiestnenej na tento účel hneď pri dverách kancelárie.

Číslo účtu k úhrade : SK31 0200 0000 0016 3465 7551 ( uvádzať variabilný symbol, meno žiaka a triedu)

 

Výška stravného :

  

Žiaci 1.- 4. ročníka

1,08 EUR

Žiaci 5.- 9. ročníka

1,16 EUR

Gymnázium 1.- 4. ročník

1,26 EUR

Školskí pracovníci 

1,26 EUR

Dôchodcovia

2,00 EUR

Cudzí stravníci

3,25 EUR

 

 

 

Vyúčtovanie preplatkov

1. Pri platbách cez trvalý príkaz budú preplatky vrátené a zaslané späť na účet stravníka, z ktorého boli uhrádzané platby v priebehu mesiacov júl – august.

2. Preplatky na stravnom vzniknuté odhláškami zo stravovania sa počas dochádzky žiakov do školy, odpočítajú z výšky stravného na nasledujúci mesiac, na konci školského roka sa prevádzajú na mesiac september.

3. Každý stravník, ktorý ukončí dochádzku do ZŠ, alebo ukončí stravovanie, požiada o vrátenie preplatku za stravné písomnou formou, kde uvedie číslo účtu, na ktorý majú byť preplatky vrátené. Žiadosť si môžete stiahnuť na našej stránke alebo vyzdvihnúť v kancelárii našej jedálne. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kontakt

Školská jedáleň Adyho 4
Štúrovo
94301
kancelária :
0367511496 0903950340
riaditeľka :
0367511496 0911953348
kancelaria@sjsturovo.sk